Voor kilmaatdrammers en klimaat ontkenners

Inhoudsopgave onderwerpen

Stacks Image 197
CO2 cyclus wereldwijd. Getallen tonen de flux van CO2 in gigaton in 2007. Inmiddels is de flux gestegen tot 38 gigaton in 2018 en de CO2 concentratie gestegen naar 415 ppm. (Bron: Figuur links IPCC AR4)

Van de uitstoot door menselijk handelen wordt 40% geabsorbeerd door vegetatie en oceanen. Kennelijk verzet de aarde zich tegen de verhoging van CO2. De netto uitstoot na absorptie bedraagt daardoor 16 gigaton. Insecten produceren samen een veelvoud CO2 t.o.v. het menselijk handelen. Het gewicht aan termieten (mieren) bedraagt bijvoorbeeld 5 x meer dan dat van alle mensen op aarde. Termieten leven samen met vele microben. Gebruik geen gif. Insecten en micro-organismen zijn onmisbaar in de levenscyclus op aarde.
De anatomy van insecten

Stacks Image 213
Nederland produceert 0,5 % van de CO2 uitstoot in de wereld. Als de werelduitstoot verantwoordlijk is voor 2 graden temperatuur stijging, dan is Nederland dus verantwoordelijk voor 1/100 - ste graad. En het totaal uitbannen van de Nederlandse CO2 levert mondiaal dan 1/100 ste graad aan winst op.

Biomassa draait op subsdie, ook voor bijstook


donderdag 16 mei 2019
Nieuw onderzoek van adviesbureau CE Delft laat zien dat een sluiting van drie kolencentrales ervoor zorgt dat de Urgenda-doelstellingen voor 2020 worden gehaald. CE Delft simuleerde, in opdracht van Greenpeace en Miliecentraal, een aantal toekomstscenario. De conclusie: sluiting bespaart mondiale uitstoot én kost minder dan verwacht.

De regering zou minder dan een miljard euro verliezen bij sluiting. Dat het bedrag zo laag is, komt vooral doordat ze ongeveer twee miljard euro aan subsidies voor bijstook met biomassa niet hoeft uit te keren.

Lees meer over de sluiting van centrales

Klimaat realisten en klimaat ontkenners

Stacks Image 204
Climate gate is een platform waarop door kritische denkers, deskundige rekenaars, wetenschapsjournalisten en wetenschappers de transitie plannen tegen het licht worden gehouden. De website geeft ook mogelijkheden tot reactie en discussie.

https://www.climategate.nl

Frits Bolkensteijn roept op tot een adempauze.
“Obsessieve angst voor een klimaatramp leidde tot het nalaten van de gebruikelijke kosten-batenanalyse.” Met de uitkomst van de klimaattafels is het klimaatdebat een nieuwe fase ingegaan. Tot voor kort leek er grote steun onder de bevolking te bestaan voor een forse reductie van de uitstoot van CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat verantwoordelijk wordt geacht voor een bedreigende opwarming van de aarde. Maar deze steun bestond voor een klimaatbeleid waarvan de kosten noch baten bekend waren. Nu is daarover meer duidelijkheid.

Lees het geheel artikel:

https://www.climategate.nl/2019/01/79200/

Ecologisch bewust handelen is voldoende

Stacks Image 224
In Ecologisch wezen laat de Britse filosoof Timothy Morton zien dat we niks hoeven te veranderen om ecologisch bewust te handelen. We zijn al ecologisch bewust en moeten alleen beseffen dat wij voortdurend in contact staan met de natuur. Morton heeft geen feiten nodig om te overtuigen, eerder humor en zelfspot. In een culturele caleidoscoop schakelt hij Kant en Heidegger in als executive producers, evenals bevriende kunstenaars en muzikanten, zoals Björk. Dit boek verandert uw kijk op de wereld.

Recensie(s)
Dit boek verhaalt over ecologische bewustwording. De auteur (1968), hoogleraar aan de Rice University in Houston (Texas), geeft geen wetenschappelijke ecologische informatie. Hij prefereert een zogenaamde objectgeoriënteerde filosofie, waarbij men tot een ecologisch besef kan of moet komen. Op een prettige manier gaat hij in op het antropocentrisme van de filosoof Immanuel Kant (1724-1804), bij wie alles draait om het subject. Maar ook dichters, het Tibetaans boeddhisme, songteksten en kunstenaars leveren een bijdrage aan zijn theorieën. Mondiaal gezien hebben we de ecologische kwaliteit van de natuur in eigen hand. Dit boek heeft een meerwaarde door de rationaliteit van de natuur en de ecologische systemen, die in deze uitgave op een interdisciplinaire manier worden benaderd. Het boek eindigt met de zinnen: 'Je hoeft niet ecologisch te worden. Je bent het al'. Het geheel is voorzien van noten en een register. Dit inspirerende en idealistische boek roept op om tot radicale veranderingen te komen tussen het object versus het subject en het streven naar ecologische stabiliteit.

Niek van der Worff

Kernfusie een enorme emissie loze energiebron voor de wereld


Het internationale onderzoek naar kernfusie vindt plaats in het kader van ITER. Dat is een internationaal samenwerkingsproject met als doel de wetenschappelijke en technische haalbaarheid aan te tonen van kernfusie als energiebron, met behulp van een zogenoemde Tokamak fusiereactor, die in Cadarache (Zuid–Frankrijk) wordt gebouwd. De huidige partners in het ITER-project zijn de Europese Unie, Japan, Zuid-Korea, China, India, de Verenigde Staten en de Russische Federatie. Iter is Latijn en betekent de reis, tocht, en als afkorting staat het voor ‘International Thermonuclear Experimental Reactor’.


ITER

Bouwplaats ITER, Cadarache, FrankrijkOok ‘Petten’ en Differ (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) in Eindhoven zijn bij onderdelen van dit project betrokken
Er gaat veel geld naar het ITER-project, waar dagelijks 3000 mensen werken. In 2016 werden de investeringen in het totale project op € 18 miljard geraamd.

Alvin-Weinberg-600x338
Alvin Weinberg.

Kernfusie zal nog veel ontwikkelingstijd kosten. Een andere optie is de thoriumtechnologie. Die werd in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkeld door een Amerikaanse fysicus, Alvin Weinberg. De thoriumtechnologie raakte echter in de vergetelheid omdat deze niet als bijproduct splijtstof voor kernwapens opleverde, waaraan in de tijd van de Koude Oorlog prioriteit werd gegeven


KNMI: De kwetsbaarheid van groene stroom


Het opwekken van zonne- en windenergie is sterk afhankelijk van het weer. Deze afhankelijkheid brengt met zich mee dat de energievoorziening van de samenleving kwetsbaar kan worden voor variaties in het weer en klimaat. Binnen het KNMI wordt onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering en variaties in het weer op de productie van groene stroom.
Onderzoekers van het KNMI hebben gekeken naar lange koude perioden met windstil weer over een groot deel van noordwest Europa, inclusief de Noordzee waar een groot deel van de capaciteit voor windenergie staat. Lees meer over

Thorium: Kern energie zonder nadelen?

https://www.npostart.nl/VPWON_1283740

Schermafbeelding 2019-05-15 om 22.41.20